Какво е ДГР?

Договорите с гарантиран резултат (ДГР) са услуги, при които доставчиците се ангажират да повишат енергийната ефективност на дадена сграда или съоръжение на клиента, като капиталовата инвестиция в изпълнението на подобренията се възвръща от гарантираните енергийни икономии.Доставчикът по ДГР изследва съоръжението, оценява нивата на енергията, която може да бъде спестена, след което предлага да изпълни проекта и гарантира постигането на тези икономии в указания в договора срок.

ЕСКО компанията поема техническия риск и гарантира спестяванията (при непостигане на договорените икономии за срока на договора, разликата е за сметка на компанията) и поради това, обикновено ЕСКО изисква по-високо от стандартното (при липса на гаранция) възнаграждение.

Разпространената в ЕС дефиниция съгласно Директивата за енергийната ефективност гласи: „сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат” означава договорно споразумение между бенефициента и доставчика на мярка за подобряване на енергийната ефективност, обект на проверки и наблюдение по време на целия срок на действие на договора, като съгласно това споразумение инвестициите (труд, доставки или услуги) в тази мярка се изплащат по отношение на договорно гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий във връзка с енергийните характеристики, например, финансови икономии”.

Какво е доставчик по ДГР?

„Доставчик по ДГР” е физическо или юридическо лице, което предоставя енергийни услуги под формата на ДГР в инсталация или помещения на краен клиент”.
Тази дефиниция подкрепя твърдението, че ДГР са само един вид енергийна услуга и тя съответства на определението, съгласно Директивата за енергийната ефективност, което гласи:

„Доставчик на енергийни услуги” е физическо или юридическо лице, което предоставя енергийни услуги, или други мерки за подобряване на енергийната ефективност в инсталация или помещения на краен клиент”, където „енергийна услуга” означава „материалната изгода, полза или стока, получени при съчетаване на енергията с технология за енергийна ефективност или с действие, което може да обхваща експлоатацията, поддръжката  и контрола, необходими за осигуряване на услугата, която се предоставя въз основа на договори е доказано, че при нормални обстоятелства води до подлежащо на проверка и измерване или на преценка подобряване на енергийната ефективност и или до икономии на първична енергия”.

Процесът на ДГР

Добре ли е един ДГР да обхваща само един вид сгради, или се препоръчва да се комбинират различни видове сгради? Ако комбинираме повече видове, намаляваме рисковете, но в същото време ще са необходими повече енергийни специалисти (отговорник за училища, отговорник за бизнес сгради, отговорник за медицински заведения и пр.). Това е скъпо и в крайна сметка увеличава риска. Какво е мнението на специалистите?

Отговорът не е еднозначен. Ако целта да се обхванат повече видове сгради е част от стратегията за създаване на критична маса за финансовото/структурното осъществяване на проекта, тогава вероятно идеята е добра. Ако обаче целта е „управление на риска” чрез диференциране на сградите, то може би стратегията не е добра. Ако например съществуват съмнения относно гаранциите за изпълнението, може би е по-добре проектът да се фокусира върху един вид сграда и да се гарантира, че оценката ще бъде коректна и изпълнението на проекта – перфектно.

Може ли да се приеме, че сравнително нови сгради със сложни ОВК инсталации обикновено имат доста по-голям енергоспестяващ потенциал при по-кратък срок на възвръщаемост на инвестицията, изхождайки от факта, че често големи икономии може да се постигнат просто чрез настройка на съществуващите системи за управление?

По принцип това е вярно, тъй като често има разминаване между проектните идеи, от една страна, и крайната инсталация и нейното действителното функциониране, от друга, като отклоненията от оптималното функциониране може да се дължи на хората, поддържащи ОВК системите. За да има успех такъв проект за оптимизиране, възложителят трябва да действа като „информационен координатор”, за да бъде съвсем наясно какво се инсталира и как ще работи. За нови сгради най-добрият метод е да се формира малка оперативна група, в която да влизат компанията, отговаряща за инсталирането на системата за контрол и отоговорникът за поддръжката на ОВК инсталацията.

Подходящо ли е за проект, свързан с ДГР да съчетава нови и стари офиси, където се изисква смяна на прозорци и изолация на покрив? Следователно инвестициите в тези енергоспестяващи мерки ще имат по-дълъг срок на възвръщаемост. Това добър подход ли е?

Да, това е добър подход. Това е основната идея на ДГР, а именно – изграждане на проект въз основа на „портфолио” от различни сгради , някои от които генериращи големи икономии с малко инвестиции, а други, нуждаещи се от значителни инвестиции/модернизиране, но които биха срещнали финансови затруднения, ако трябва да се изпълнят като самостоятелен проект.

Какво е клъстер на МСП?

Това е обединение на малки и средни предприятия, предлагащи съвместно услуги в областта на енергийната ефективност във вид на Договори с гарантиран резултат (ДГР).

Финансови въпроси

ЕСКО компания, специализирана в ОВК признава, че не би могла да бъде повече конкурентоспособна, ако трябва да комбинира мерки, свързани с ОВК инсталациите и такива по сградната обвивка (изолация на покрив, смяна на прозорци и пр.), въпреки че тези мерки изглеждат съвсем уместни. Това дали е всеобщо схващане и оправдано ли е?

На пазара има място и за двата вида проекти, но ако целта е разрастване на бизнеса на ЕСКО, тогава следва да се имат предвид и ОВК, и сградната обвивка. Казвайки това обаче, проектите, свързани със сградната обвивка обикновено следва да се калкулират и изпълняват по различен начин от финансова гледна точка и често е препоръчително сключването на отделен договор. Докато мерките в ОВК често се приемат като по-перспективни от гледна точка на възвръщаемост на инвестицията, то тези, свързани със сградната обвивка имат други ползи.

Кога се заплащат инвестиционните разходи по ДГР?

Разходите се заплащат след като бъде подписан договорът между Клъстера и клиента.

Договори

Къде мога да намеря примерни Договори с гарантиран резултат, за да видя какви клаузи включват?

Можете да намерите изчерпателна информация относно примерни договори на интернет-страницата на програма „Интелигентна енергия – Европа”: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/

Маркетинг

Кои са най-успешните начини за установяване на контакт с потенциалните клиенти или разработчици на проекти в страните с развит пазар на ДГР?

Мероприятията (работни срещи, семинари, конференции, индивидуални разговори и пр.) са най-добрият начини за установяване на контакт със заинтересованите страни. Винаги е полезно да се споменат проектите, в които участвате, дори и да са само в начална фаза на изпълнение. Бъдете активни, особено когато очаквате в публиката да присъстват представители на МСП. Също би било полезно да се присъедините към международни асоциации, като eu.ESCO, където бихте могли да дискутирате Вашите идейни проекти.

Какви комуникационни средства е най-добре да се използват за да се убедят клиентите в предимствата на ДГР?

Винаги е важно да се представят успешно изпълнени проекти. Ако такива не са правени във Вашата държава, опитайте да намерите подобни примери за проекти (културни сгради, болници, училища, жилищни сгради и т.н.) от страните с по-добре развит пазар на ДГР. По този начин е по-лесно да се обяснят добрите примери, постигнатите спестявания, времевия график и т.н.