В рамките на проекта EPC+ предстои да бъдат разработени няколко документа. По-голямата част от тях са публично достъпни доклади и ще бъдат публикувани тук…

……….

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛЪСТЕРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

SWOT АНАЛИЗ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС ЗА ДГР

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА СЛОЖНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ОБИКНОВЕНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО НА КОМПЛЕКСНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КЛЪСТЕРИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННИ КЛЪСТЕРИ

МАТЕРИАЛИ ОТ СРЕЩИТЕ

ПРОТОКОЛИ ОТ 1-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ

ПРОТОКОЛИ ОТ 2-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ

ОПИСАНИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ КЛЪСТЕРИ

ОБУЧЕНИЕ

НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на английски език
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на български език
ВИДЕО МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПАКЕТИ С ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

БИЗНЕС ПЛАН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
СТАНДАРТИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ПРИМЕРЕН МОДУЛЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

НАБИРАНЕ НА КЛИЕНТИ
МОДУЛЕН ДОГОВОР
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД

ПЛАТФОРМА ЗА ДГР

АНАЛИЗ
ИНСТРУМЕНТИ
РЪКОВОДСТВО
ПРОТОКОЛИ ОТ СРЕЩИ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ
ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН
БИЗНЕС ПЛАН – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – МАРКЕТИНГ

РЪКОВОДСТВО
ЛИСТОВКА
СТАТИИ И ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №1
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №3
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЕМИНАРИ
БРОШУРА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 1
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ