В рамките на проекта EPC+ предстои да бъдат разработени няколко документа. По-голямата част от тях са публично достъпни доклади и ще бъдат публикувани тук…

……….

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛЪСТЕРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

SWOT АНАЛИЗ
ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС ЗА ДГР
МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА СЛОЖНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП
МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ОБИКНОВЕНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО НА КОМПЛЕКСНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП
МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ
МАТЕРИАЛИ ОТ СРЕЩИТЕ
ПРОТОКОЛ ОТ 1-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ
ПРОТОКОЛ ОТ 2-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ
ОПИСАНИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ КЛЪСТЕРИ

ОБУЧЕНИЕ

НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на английски език
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на български език
ВИДЕО МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ПАКЕТИ С ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

БИЗНЕС ПЛАН
ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК

  1. ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
  2. ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА
  3. ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ПОМПИ
  4. НОЩНО ОХЛАЖДАНЕ
  5. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОВК
  6. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО В СГРАДИТЕ
  7. ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ
  8. ТЕРМОПОМПИ

СТАНДАРТИЗИРАН ФИНАНСОВ ДОГОВОР
МОДЕЛ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

НАБИРАНЕ НА КЛИЕНТИ
МОДУЛЕН ДОГОВОР
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
МОНИТОРИНГ НА ПИЛОТНИТЕ ПРОЕКТИ

ПЛАТФОРМА ЗА ДГР

АНАЛИЗ
ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ
ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
РЪКОВОДСТВО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
ПРОТОКОЛИ ОТ СРЕЩИ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ
ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН
БИЗНЕС ПЛАН ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – МАРКЕТИНГ

ЛИСТОВКА
СТАТИИ И ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №1
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №3
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЕМИНАРИ
БРОШУРА
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 1
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 3
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 4
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 5
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 6
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 7
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ