В рамките на проекта EPC+ предстои да бъдат разработени няколко документа. По-голямата част от тях са публично достъпни доклади и ще бъдат публикувани тук…

……….

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛЪСТЕРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

SWOT АНАЛИЗ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС ЗА ДГР

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА СЛОЖНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ОБИКНОВЕНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО НА КОМПЛЕКСНИ ПАРТНЬОРСТВА НА МСП

МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ

МАТЕРИАЛИ ОТ СРЕЩИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ 1-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ 2-ТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В КЛЪСТЕРИТЕ

ОПИСАНИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ КЛЪСТЕРИ

ОБУЧЕНИЕ

НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на английски език
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ на български език
ВИДЕО МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ПАКЕТИ С ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

БИЗНЕС ПЛАН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
СТАНДАРТИЗИРАН ФИНАНСОВ ДОГОВОР
МОДЕЛ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

НАБИРАНЕ НА КЛИЕНТИ
МОДУЛЕН ДОГОВОР
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
МОНИТОРИНГ НА ПИЛОТНИТЕ ПРОЕКТИ

ПЛАТФОРМА ЗА ДГР

АНАЛИЗ
ИНСТРУМЕНТИ
РЪКОВОДСТВО
ПРОТОКОЛИ ОТ СРЕЩИ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ
ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН
БИЗНЕС ПЛАН – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – МАРКЕТИНГ

ЛИСТОВКА
СТАТИИ И ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №1
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №3
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЕМИНАРИ
БРОШУРА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 1
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ