Клъстерите на МСП (Партньорства на МСП за предлагане на иновативни енергийни услуги) обединяват независими компании, предимно малки и средни предприятия (МСП), които съвместно предоставят услуги в областта на енергийната ефективност и имат общи дългосрочни цели.

Предимства на клъстерите пред временни сътрудничества между МСП в консорциуми или наемане на подизпълнители:

  • Предоставяне на услуги с по-високо качество, благодарение на специализацията на всеки от партньорите в мрежата и съвместното анализиране на пазара, разработване на инструменти и услуги и съставяне на маркетингови стратегии; Практиката показва, че търсенето на специализирани, новаторски и висококачествени решения в областта на енергийната ефективност нараства.
  • По-ниска цена благодарение на подхода ДГР+, който използва стандартизиран модел на договор и предоставя лесни за прилагане технически и финансови инструменти.
  • Бързо и ефективно начало на проектите, гладка съвместна работа, обмен на експертиза и намален риск благодарение на дългосрочното сътрудничество между партньорите, знания и доверие, основано на договореностите в мрежата, за разлика от конвенционалните ад-хок форми на сътрудничество; Благодарение на късите комуникационни канали в рамките на всяко МСП и между отделните МСП в сравнение с конкуриращите се отдели на по-големите предприятия, които следва да се придържат към основния си бизнес, разговорите и срещите се осъществяват по-бързо.
  • По-висок оборот и по-ниски разходи, благодарение на това, че партньорите в мрежата имат достъп до различни клиенти и могат лесно да представят останалите партньори от клъстера на клиентите.
  • Обменът на експертиза между клъстерите от различните страни. Взаимното обучение, обмяната на опит и примери за добри практики са ключови за устойчивостта на МСП в условията на постоянно променящата се бизнес конюнктура. Обменът ще се осъществява в рамките на разработената по проекта EPC+ платформа.

Предимства в сравнение с голяма ЕСКО компания:

Голяма (мултинационална) ЕСКО компания може да притежава повечето от гореизброените предимства на клъстерите, благодарение на възможностите си да наеме голям екип от специалисти, да извършва сливания, придобивания и пр. Добре организираният клъстер обаче притежава следните конкурентни предимства:

  • Гъвкавост, фокус върху клиентите, новаторство;
  • По-ниски режийни и разходи за заплати.