Първите две работни срещи на българските партньорства на МСП се проведоха на 29 октомври и на 6 ноември 2015 г. в София.

Дневният ред и на двете срещи бе идентичен.

Най-напред участниците бяха запознати с проекта EPC+.  Експертите от ЧИЕЦ обясниха каква е същността на партньорствата на МСП и какви са изискванията към участниците в тях. След това всички обсъдиха силните и слабите страни на партньорствата, потенциалните пречки и възможности, свързани с работата им, подходящите категории на партньорство. Имаше и дискусии относно състоянието на националния пазар на енергийната ефективност.

Отчет на резултатите от проведените срещи