Целта на проекта „Договори с гарантиран резултат +” (ДГР+) е да се намалят драстично разходите по сделките, свързани с предоставянето на пакети с енергийни услуги, така че малките инвестиции и проектите на малките и средните предприятия (МСП) да бъдат достъпни за компаниите, предоставящи енергийни услуги. Това може да стане при наличие на силно стандартизирани технически решения и условия на договорите за енергийни услуги. Предлаганите енергийни услуги могат да бъдат частично или изцяло финансирани чрез иновативни решения, или могат да бъдат ориентирани повече към гарантирането на енергийните характеристики.

Най-важните резултати от проекта включват

  1. Разработване на стандартизирани пакети с енергийни услуги, предназначени за МСП. Всяка държава ще разработи такива пакети, които най-добре да отговарят на специфичните условия и национални изисквания. Пакетите ще включват стандартизирано техническо решение за даден пазарен сектор, модел на договор и, когато е възможно – финансово решение.
  2. Изпълнение на пилотни проекти, свързани с използване на стандартизираните пакети ДГР+.
  3. Създаване и управление на клъстери (Партньорства за иновативни енергийни услуги) във всяка от страните участнички. Те ще предлагат енергийни услуги на пазара на МСП.
  4. Обучение на компаниите, участващи в клъстерите.
  5. Създаване на международен електронен пазар на доставчиците на енергийни услуги.