SME Partnerships SPINS
Партньорства за иновативни енергийни услуги: Клъстери, обединяващи независими компании, предимно малки и средни предприятия, които съвместно предоставят услуги в сферата на енергийната ефективност на основата на дълготрайно сътрудничество и общи цели.
Training
Обучение: Изграждане на административен, технически, правен и финансов капацитет на пилотни партньорства за иновативни енергийни услуги във връзка с техните оперативни практики. Ще бъдат използвани съществуващи материали и обучения, свързани с ДГР, като ще се разработи ново съдържание по отношение на партньорските дейности.
Energy Service Packages
Пакети с енергийни услуги:
Разработване на високостандартизирани пакети с енергийни услуги, които може лесно да се прилагат в практиката от Партньорствата за иновативни енергийни услуги.
Pilot Projects
Пилотни проекти: Във фокус е процесът на прилагане на разработени продукти, свързани с ДГР, като са обхванати всички необходими дейности за успешното изпълнение на пилотните проекти в страните – участнички в EPC+.
EPC Platform
Платформа за ДГР: Това ще бъде международен “пазар”, на който – съгласно общо договорените правила – членовете на различните държави членки ще могат ефективно и безопасно да обменят знания и да разработват модели на ДГР и концепции за Партньорства за иновативни енергийни услуги.
Disseminaton
Разпространение на информация: Включва задачите, свързани с комуникацията и разпространението на информация за и от проекта, в това число европейски кампании за популяризиране на иновативните бизнес модели с цел пазарно разгръщане на пакетите с услуги, свързани с ДГР.